U poslednje vreme smo svedoci sprovođenja dosta istraživanja. Imajući tendenciju da učini nepredvidivo predvidivim, istraživanje služi kao vredan alat i osnova za obezbeđivanje jasnih i tačnih podataka kako sa tržišta, tako i od zaposlenih unutar kompanije, omogućavajući nam da se ne oslanjamo samo na pretpostavke.

Koliko su zadovoljni zaposleni radom u kompaniji ili sa trenutnim radom od kuće? Koliko su zadovoljni sa beneficijama koje nudi kompanija? Da li su ove beneficije adekvatne ili ne? Da li biste želeli da procenite kompetence zaposlenih i menadžera? Možete dobiti odgovore zasnovane na pretpostavkama koristeći postojeće etablirane i prihvaćene metodologije. Ako želite da razvijete istraživanje koje bi testiralo jedinstvenu pretpostavku unutar vaše kompanije, 6 osnovnih pravila za dobro istraživanje koje je predstavljeno ispod može biti dosta od pomoći.

  1. Nulto pravilo – jasan komunikacioni plan

Razviti jasan komunikacioni plan za zaposlene u vezi sa istraživanjem koje planirate da sprovedete. Plan treba da sadrži svrhe istraživanja, komunikaciju rezultata istraživanja i ishod istraživanja. Drugim rečima, komunicirajte zašto sprovodite istraživanje, da će glavna saznanja biti prezentovana zaposlenima i na kraju da će rezultati istraživanje dovesti do uvođenja promena koje istraživanje identifikuje kao potrebno od strane zaposlenih, kako bi se kreiralo bolje radno okruženje.

Svrha plana je da zaposleni shvate koliko su važni njihovi odgovori za stvaranje pozitivne klime i ohrabrivanje iskrenih odgovora. Komunikacija mora da ima pozitivan ton, bez dopuštanja da istraživanje bude pogrešno shvaćeno od strane zaposlenih, naročito zaposleni moraju da razumeju da njihovi odgovori neće imati nikakve negativne efekte na njih.

  1. Definišite cilj istraživanja

Kako bi se razvilo uspešno istraživanje morate početi od formiranja jasnog CILJA istraživanja. Mnogi aspekti će zavisiti od cilja istraživanja – način na koji se istraživanje obavlja, ciljna grupa i način na koji su formulisana pitanja.

Na primer, ako kompanija želi da vidi koliko se zaposlenima svidelo da rade od kuće za vreme vanrednog stanja, ovo može biti evaluirano sa upitnikom za istraživanje zadovoljstva zaposlenih sa radom na daljinu i online. Ipak, ako kompanije želi da pronikne u to zašto se rad od kuće dopao ili nije dopao zaposlenima, oni će se odlučiti za različito istraživanje koje će se obaviti putem diskusija fokus grupa ili radionica kako bi se dublje ispitali razlozi. Istraživači često predlažu kombinaciju dva metoda kao najbolju opciju za puno ispitivanje fenomena, mada ovo i nije neophodno.

  1. Odredite ciljnu grupu

Pošto smo formulisali cilj istraživanja, važno je da se odredi ciljna grupa, tačnije grupa zaposlenih sa kojom želite da odradite istraživanje. Ovo je važno iz dva razloga – prvo, ovo će vam dozvoliti da prilagodite pitanja iz upitnika, i drugo ovo može da utiče na način na koji je istraživanje sprovedeno. Što je jasnije ciljna grupa definisana to će biti lakše da se kasnije razumeju rezultati.

  1. Odlučite se za metod obavljanja istraživanja i obezbedite anonimnost

Kada jednom utvrdite cilj i ciljnu grupu, prikladni metod istraživanja će se često sam nametnuti. Online ankete su jeftinije i brže i, prema tome, kompanije biraju online istraživanje češće ako svi li većina učesnika ciljne grupe ima internet pristup i email adresu. Online ankete često imaju problem sa anonimnošću jer su linkovi poslati na email adrese zaposlenih, a to čini adekvatnu komunikaciju sa zaposlenima izuzetno važnom kako bi ih uverili da će njihovi odgovori anonimni i da će rezultati biti obrađeni na grupnom nivou. Anketa popunjavana ručno podiže pitanje uslova u kojima zaposleni popunjavaju upitnike, da li je privatnost osigurana ili nije, što je bitan aspekt za razmatranje ako želite da obavite ovakvu anketu. Uprkos različitim nedostacima, obe metode su validne i daju adekvatnu sliku. Istraživanje je pokazalo da samo mali broj onih koji daju odgovore to ne rade iskreno ukoliko nisu obezbeđeni adekvatni uslovi i anonimnost nije garantovana.

  1. Dizajnirajte nedvosmislen upitnik

Jedno kada ste postavili cilj, ciljnu grupu i način na koji se obavlja istraživanje, upitnik mora da bude razvijen u skladu sa metodom obavljanja ispitivanja. Ne bi trebalo da popunjavanje online ankete traje više od 15 do 20 minuta, a popunjavanje upitnika direktno može da traje duže. Kreiranje upitnika je posebno važno za svako istraživanje, suštinski je bitno i glavno pravilo je da formulišete svako pitanje jasno i precizno. Ne sme biti dvosmisleno, nejasno i ne sme imati više pitanja u jednom.

Kako biste stekli pravu sliku, kada pitate pitanje važno je vratiti se na cilj istraživanja uvek iznova i moramo da znamo zašto želimo da pitamo određeno pitanje. Da biste testirali svako pitanje najbolje je obaviti mali „pilot“, tj. da osobe koje neće davati odgovore, popune upitnike i daju odgovore.

  1. Koristite demografska pitanja

„Demografija“, kako ispitivači nazivaju grupu pitanja, je jako važan deo upitnika. Demografija obuhvata osnovne demografske karakteristike, kao što su pol, godine, obrazovanje i sl. U slučaju istraživanja koje se obavlja unutar kompanije, to obuhvata i odeljenje, radni staž u kompaniji i druge karakteristike relevantne za određeno ispitivanje.

Ova pitanja su važna za analizu i prezentaciju rezultata pošto nam omogućavaju da donesemo dodatne zaključke i identifikujemo značajne razlike između različitih demografskih grupa. Na primer, različiti nivoi zadovoljstva među različitim odeljenjima ili polovima. Jako je interesantno da značajne razlike često mogu biti uočene između odgovora ljudi koji su duže u kompaniji i onih koji rade u kompaniji kraće vreme.

  1. Reagujte na rezultate istraživanja

Konačno, svako istraživanje koje je obavljeno unutar kompanije mora da bude propraćeno reakcijom kompanije. Kada je istraživanje obavljeno kompanija mora da uvede makar nekakve promene kako bi zaposlenima ukazala na rezultate istraživanja. U suprotnom zaposleni mogu steći utisak da njihovo mišljenje nije vrednovano i da nije donelo nikakve promene i da najverovatnije neće biti voljni da učestvuju u budućim istraživanjima ili će davati lažne i poželjne odgovore. Stvorićete otvorenu kulturu kada zaposleni mogu jasno da iznesu svoje mišljenje i predlože promene.

Za vreme celog procesa istraživanja, od tačke nula do tačke šest, najbitnije je da nikada ne izgubite iz vida glavni cilj i motiv za istraživanje. Istraživanje je alat koji služi svrsi, a ne odgovor ili sam cilj. Istraživanje je način da bolje vidite, čujete, osetite, promenite i poboljšate trenutnu situaciju i relacije. Prema tome, važno je izvesti proces istraživanja sistematično i pravilno i mi verujemo da će vam predloženi koraci biti od koristi.

Na Vrh