U posljednje vrijeme smo svjedoci provođenja dosta istraživanja. Imajući u vidu potrebu da učini  nepredvidivo predvidivim, istraživanje služi kao  vrijedan alat i osnova za obezbjeđivanje jasnih i  točnih podataka kako sa tržišta, tako i od  zaposlenih unutar kompanije, omogućavajući  nam da se ne oslanjamo samo na pretpostavke.  Koliko su zaposlenici zadovoljni radom u  kompaniji ili sa trenutnim radom od kuće?

Koliko su zadovoljni sa benefitima koje nudi  kompanija? Da li su ovi benefiti adekvatni ili  ne? Da li biste željeli da procjenite vještine  zaposlenih i menadžera? Možete dobiti  odgovore zasnovane na pretpostavkama  koristeći postojeće renomirane i prihvaćene  metodologije. Ako želite da razvijete istraživanje  koje bi testiralo jedinstvenu pretpostavku  unutar vaše kompanije, 6 osnovnih pravila za  dobro istraživanje koje je predstavljeno ispod  može biti dosta od pomoći.

  1. Nulto pravilo – jasan komunikacijski  plan

Razviti jasan komunikacijski plan za zaposlenike u  vezi sa istraživanjem koje planirate da  provedete. Plan treba da sadrži svrhe  istraživanja, komunikaciju rezultata istraživanja i  ishod istraživanja. Drugim riječima, komunicirajte  zašto provodite istraživanje, da će glavna  saznanja biti prezentirana zaposlenicima i na  kraju da će rezultati istraživanje dovesti do  uvođenja promjena koje istraživanje identificira  kao potrebno od strane zaposlenika, kako bi se  kreiralo bolje radno okruženje.

Svrha plana je da zaposlenici shvate koliko su  važni njihovi odgovori za stvaranje pozitivne  klime i ohrabrivanje iskrenih odgovora.  Komunikacija mora da ima pozitivan ton, bez dopuštanja da istraživanje bude pogrešno  shvaćeno od strane zaposlenika, naročito  zaposlenici moraju da razumiju da njihovi  odgovori neće imati nikakve negativne efekte  na njih.

  1. Definirajte cilj istraživanja

Kako bi se razvilo uspješno istraživanje morate  početi od formiranja jasnog CILJA istraživanja.  Mnogi aspekti će zavisiti od cilja istraživanja –  način na koji se istraživanje obavlja, ciljna grupa  i način na koji su formulirana pitanja.

Na primjer, ako kompanija želi da vidi koliko se  zaposlenicima svidjelo da rade od kuće za vrijeme  izvanrednog stanja, ovo može biti evaluirano sa  upitnikom za istraživanje zadovoljstva  zaposlenika sa radom na daljinu i online. Ipak,  ako kompanije žele da proniknu u to zašto se rad  od kuće sviđa ili ne zaposlenicima, oni će  se odlučiti za različito istraživanje koje će se  obaviti putem diskusija fokus grupa ili radionica  kako bi se dublje ispitali razlozi. Istraživači često  predlažu kombinaciju dviju metoda kao najbolju  opciju za puno ispitivanje fenomena, mada ovo i  nije neophodno.

  1. Odredite ciljanu skupinu

S obzirom da  smo formulirali cilj istraživanja, važno je  da se odredi ciljana grupa, točnije grupa  zaposlenih sa kojom želite da odradite  istraživanje. Ovo je važno iz dva razloga – prvo,  ovo će vam dozvoliti da prilagodite pitanja iz  upitnika, i drugo ovo može da utječe na način na  koji je istraživanje provedeno. Što je jasnija  ciljna grupa  to će biti lakše da se  kasnije razumiju rezultati.

  1. Odlučite se za metodu obavljanja  istraživanja i osigurajte privatnost

Kada jednom utvrdite cilj i ciljanu grupu, prikladna  metoda istraživanja će se često sama nametnuti.  Online ankete su jeftinije i brže i, prema tome,  kompanije biraju online istraživanje češće ako  svi ili većina sudionika ciljane grupe ima internet  pristup i email adresu. Online ankete često  imaju problem sa anonimnošću jer su linkovi  poslani na email adrese zaposlenika, a to čini  adekvatnu komunikaciju sa zaposlenicima  izuzetno važnom kako bi ih uvjerili da će njihovi  odgovori ostati anonimni i da će rezultati biti obrađeni  na grupnom nivou. Anketa popunjavana ručno  podiže pitanje imperativa u kojima zaposlenici  popunjavaju upitnike, da li je privatnost  osigurana ili nije, što je bitan aspekt za  razmatranje ako želite da obavite ovakvu  anketu. Uprkos različitim nedostacima, obje  metode su relevantne i daju pravilnu sliku.  Istraživanje je pokazalo da samo mali broj onih  koji daju odgovore to ne rade iskreno ukoliko  nisu obezbjeđeni pravilni uvjeti i anonimnost  nije zagarantirana.

  1. Dizajnirajte nedvosmislen upitnik

Jednom kada ste postavili cilj, ciljanu skupinu i način  na koji se obavlja istraživanje, upitnik mora da  bude razvijen u skladu sa metodom obavljanja  ispitivanja. Ne bi trebalo da popunjavanje online  ankete koje traju više od 15 do 20 minuta, a  popunjavanje upitnika direktno može da traje  duže. Kreiranje upitnika je posebno važno za  svako istraživanje, suštinski je bitno i glavno  pravilo  da formulirate svako pitanje jasno i  precizno. Ne smije biti dvosmisleno, nejasno i ne  smije imati više pitanja u jednom.

Kako biste stekli pravu sliku, kada pitate pitanje  važno je vratiti se na cilj istraživanja uvek iznova  i moramo da znamo zašto želimo da pitamo  određeno pitanje. Da biste testirali svako  pitanje najbolje je obaviti mali „pilot“, tj. da  osobe koje neće davati odgovore, popune  upitnike i daju odgovore.

  1. Koristite demografska pitanja

„Demografija“, kako ispitivači nazivaju grupu  pitanja, je jako važan dio upitnika. Demografija  obuhvaća osnovne demografske karakteristike,  kao što su spol, godine, obrazovanje i sl. U  slučaju istraživanja koje se obavlja unutar  kompanije, to obuhvaća i odjeljenje, radni staž u  kompaniji i druge karakteristike relevantne za  određeno ispitivanje.

Ova pitanja su važna za analizu i prezentaciju  rezultata pošto nam omogućavaju da donesemo  dodatne zaključke i identificiramo značajne  razlike između različitih demografskih skupina. Na  primjer, različiti nivoi zadovoljstva među  različitim odjeljenima ili spolovima. Jako je  interesantno da značajne razlike često mogu biti  uočene između odgovora ljudi koji su duže u  kompaniji i onih koji rade u kompaniji kraće  vrijeme.

  1. Reagirajte na rezultate istraživanja

Konačno, svako istraživanje koje je obavljeno  unutar kompanije mora da bude popraćeno  reakcijom kompanije. Kada je istraživanje  obavljeno kompanija mora da uvede makar  nekakve promjene kako bi zaposlenicima ukazala  na rezultate istraživanja. U suprotnom zaposlenici  mogu steći dojam da njihovo mišljenje nije  vrijedno i da nije donijelo nikakve promjene te  da najverovatnije neće biti voljni da sudjeluju u  budućim istraživanjima ili će davati lažne i  poželjne odgovore. Stvorićete otvorenu kulturu  kada zaposlenici mogu jasno da iznesu svoje  mišljenje i predložene promjene.

Za vrijeme cijelog procesa istraživanja, od točke  nula do točke šest, najbitnije je da nikada ne  izgubite iz vida glavni cilj i motiv za istraživanje.  Istraživanje je alat koji služi svrsi, a ne odgovor  ili sam cilj. Istraživanje je način da bolje vidite,  čujete, osjetite, promjenite i poboljšate trenutnu  situaciju i relacije. Prema tome, važno je izvesti  proces istraživanja sistematično i pravilno i mi  vjerujemo da će vam predloženi koraci biti od  koristi.

Back to the top